Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A


Amortering

En återbetalning av ett lån. Kan avse hela lånebeloppet eller en andel av detta.


Anbud

Ett erbjudande om att ingå avtal.


Avtal

En överenskommelse mellan två eller flera parter. Ett avtal kan som huvudregel vara både skriftligt och muntligt.


Avtalslagen

Avtalslagen (1915:218) är en lag som bl.a. reglerar hur avtal uppkommer och när avtal är ogiltiga.

B


Befogenhet

(I fullmaktssituationer.) Befogenheten motsvarar de särskilda instruktioner som en fullmaktsgivare har givit till innehavaren av fullmakten. Till skillnad från behörigheten är befogenheten mer inskränkt och kan t.ex. innebära att innehavaren av fullmakten har behörighet att köpa en bil, men p.g.a. en muntlig instruktion endast befogenhet att köpa en röd bil.


Behörighet

(I fullmaktssituationer.) Behörigheten är den yttersta gränsen för vad en innehavare av en fullmakt kan ingå för överenskommelser. Om fullmakten t.ex. avser ett bilköp har innehavaren av fullmakten behörighet att köpa en bil.


Betalningsanmärkning

En samlad benämning hos kreditupplysningsföretag på händelser som typiskt sett påverkar en persons betalningsförmåga negativt, t.ex. utslag från Kronofogden beträffande en obetald skuld.


Bodelning

När ett äktenskap eller ett samboförhållande upplöses kan sambornas respektive makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning.


Borgenär

Den som någon har en skuld till kallas borgenär.

E


Enkelt skuldebrev

Ett skuldebrev där det framgår att person A ska betala pengar till person B.


Enskild egendom

Egendom som inte är giftorättsgods. Enskild egendom ska undantas från likadelning när bodelning sker mellan två makar.

F


Fordran

Ett anspråk på någon annan att utge en prestation, t.ex. betalning för en vara.


Fullmakt

Behörighet för en person att rättshandla åt en annan person, t.ex. att ingå avtal för dennes räkning.


Försträckning

En juridisk benämning på ett lån av pengar.

G


Giftorättsgods

Egendom som vid en bodelning ska ingå i likadelningen mellan två makar vid en bodelning.


Gäldenär

Den som har en skuld till någon annan kallas gäldenär.


Gåvobrev

En handling som förklarar att en person har givit en annan person en gåva. I gåvobrevet kan även framgå villkor för gåvan, t.ex. att den inte får överlåtas till någon annan eller att gåvan ska räknas som förskott på arv.

K


Konkludent handlande

Ett beteende som typiskt sett uppfattas som en vilja att ingå avtal. Som exempel kan nämnas att nicka på förfrågan att köpa en vara.


Konsument

En konsument är en person som inte agerar i egenskap av näringsidkare. Konsumenten ingår således avtal för privat räkning.


Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen (2010:1846) är en lag som reglerar kreditgivning till privatpersoner, bl.a. kreditköp, lån och kreditkortsskulder.


Konsumentköplagen

Konsumentköplagen (1990:932) är en lag som reglerar köp där säljaren är privatperson eller där både säljaren och köparen är privatpersoner. Köplagen innehåller bl.a. regler om när en vara ska anses vara felaktig och vad som händer när en leverans är försenad.


Köplagen

Köplagen (1990:931) är en lag som reglerar köp mellan två privatpersoner eller mellan två företag.

L


Löpande skuldebrev

Ett skuldebrev där det framgår att person A ska betala pengar till innehavaren av skuldebrevet.

N


Negativ avtalsbindning

Ett sätt att ingå avtal. Avtalet uppstår genom att person A struntar i att svara när person B ger ett erbjudande om att ingå avtal. Negativ avtalsbindning kan i vissa situationer leda till bindande avtal.

P


Preskription

Preskription innebär att rättsliga följer inte kan aktualiseras efter en viss tid. Som exempel kan gäldenären inte krävas på betalning av en skuld som har preskriberats.

R


Ratihabition

Ett sätt att ingå avtal i fullmaktssituationer. När fullmäktigen har ingått avtal för fullmaktsgivarens räkning i strid mot sin behörighet uppstår normalt inget avtal. Om fullmaktsgivaren ändå väljer att acceptera avtalet kallas detta ratihabition.


Ränta

Kostnad för att låna.


Rättskapacitet

Rättskapacitet innebär en förmåga att kunna ha rättigheter och skyldigheter. Således kan både vuxna och barn ha rättskapacitet, medan t.ex. djur inte kan ha det. Detta ska skiljas från rättslig handlingsförmåga.


Rättslig handlingsförmåga

Rättslig handlingsförmåga innebär att en person kan råda över sina rättigheter och skyldigheter, t.ex. genom att ingå avtal. Rättslig handlingsförmåga har som utgångspunkt varje person över 18 år. Detta ska skiljas från rättskapacitet.

S


Samboavtal

Genom ett samboavtal kan två sambor avtala om att en bodelning inte ska ske enligt reglerna i sambolagen.


Självrisk

När ett försäkringsfall inträffar är det vanligt att den skadedrabbade får betala en viss del av kostnaden själv. Detta kallas för självrisken.


Skuldebrev

En handling där det framgår att en person har en skuld till en annan person.

T


Testamente

Genom ett testamente kan en person förordna hur dennes egendom ska fördelas när hen dör. Finns inget testamente kommer egendomen att fördelas enligt ärvdabalkens regler.

Z


Zug um zug

Zug um zug är huvudregeln vid köp när ingen avtalad tidpunkt för varans överlämnande respektive betalningen har avtalats. Prestationerna ska i så fall utges zug um zug, dvs. samtidigt.

Ä


Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är en överenskommelse mellan två makar att viss egendom eller all egendom ska vara enskild och således inte delas lika vid en bodelning.

Å


Ångerrätt

En rättighet för en köpare att frånträda ett avtal inom en viss tid (ångerfristen). När en konsument ingår avtal med en näringsidkare på distans gäller 14 dagars ångerrätt.