A-kassa (arbetslöshetskassa)

A-kassan (arbetslöshetskassan)A-kassan är en trygghet för alla som arbetar. Att vara medlem innebär att du säkerställer att du kommer att få någon form av inkomst även om du skulle bli arbetslös, så kallad arbetslöshetsersättning. Du kan därför i lugn och ro söka nytt arbete utan att riskera att bli av med ditt hem.

A-kassan är dock en djungel. Att fullt ut förstå hur ersättningen från A-kassan beräknas och om du är kvalificerad eller inte kan vara svårt att begripa. Den här guiden är till för dig som vill veta vad du har rätt till om du skulle bli arbetslös.

Jämför A-kassor

När du jämför A-kassor är det viktigt att komma ihåg att ersättningen är lagreglerad. Du kan därför inte få mer eller mindre pengar om du blir arbetslös genom att välja en viss A-kassa. Fackförbunden som tillhandahåller A-kassorna kan dock ha inkomstförsäkringar som du kan teckna separat för att på så sätt få en högre ersättning vid arbetslöshet.

 

Akademikernas A-kassa
Månadsavgift100 kr
Handläggningstid5-7 dagar
Unionens A-kassa
Månadsavgift112 kr
Handläggningstid6-8 dagar
Kommunals A-kassa
Månadsavgift102-105 kr
Handläggningstid8-10 dagar
IF Metalls A-kassa
Månadsavgift106-116 kr
Handläggningstid5-7 dagar
Handelsanställdas A-kassa
Månadsavgift132 kr
Handläggningstid7-10 dagar

Vilka krav behöver vara uppfyllda för att jag ska få arbetslöshetsersättning?

Huruvida du har rätt till ersättning från A-kassan eller inte beror på ett flertal faktorer. Bland annat tas hänsyn till hur länge du har arbetat, om du har möjlighet att ta dig an nya arbeten och hur länge du har varit med i A-kassan.

1. Medlemsvillkoret

För att få ersättning utöver grundersättningen (365 kr per arbetsdag sedan 2015) måste du vara medlem i en A-kassa. Du måste dessutom ha varit medlem i minst tolv månader före din arbetslöshet. Har du bytt A-kassa under denna period får du dock tillgodoräkna dig den tid du var medlem i den tidigare A-kassan.

2. Arbetsvillkoret

Du måste under de senaste tolv månaderna (den s.k. ramtiden) ha arbetat minst 80 timmar per månad under minst sex av dessa månader, alternativt ha arbetat totalt 480 timmar under en sammanhängande sexmånadersperiod. Har du t.ex. varit föräldraledig eller sjukskriven får du dock hoppa över denna månad när ramtiden ska bestämmas.

3. Stå till arbetsmarknadens förfogande

När du får ersättning från A-kassan måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta gör du genom att anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Om Arbetsförmedlingen hittar ett lämpligt arbete till dig är du skyldig att söka jobbet, annars riskerar du att bli avstängd från rätten till ersättning.

Hur hög blir ersättningen?

Ersättningen som du har rätt till från A-kassan består dels av grundersättning, dels av inkomstrelaterad ersättning. Grundersättningen har alla som uppfyller arbetsvillkoret (se ovan) rätt till medan den inkomstrelaterade ersättningen förutsätter att du är med i en A-kassa.

Den inkomstrelaterade ersättningen är som mest 80 % av din genomsnittliga lön under de senaste tolv månaderna. Det finns dessutom ett tak som sedan 2015 är högst 910 kr per arbetsdag. Beloppet som betalas ut är inte skattefritt. Dessutom får du inte tillgodoräkna dig jobbskatteavdraget eftersom ersättningen inte kommer från förvärvsinkomst.

Exempel:​ Johan har arbetat 160 timmar per månad de senaste fem åren och har tjänat 40 000 kr per månad. Han har varit med i A-kassan i tre år. Johan uppfyller arbetsvillkoret och medlemsvillkoret. Hans genomsnittliga inkomst per arbetsdag är 1 818 kr och 80 % av detta belopp är 1 455 kr. Johan har dock uppnått taket (dvs. 910 kr per arbetsdag) och kan därför endast få ut 910 kr per dag.

6 karensdagar

De första sex arbetsdagarna är karensdagar. Under denna tid får du ingen ersättning från A-kassan. När dessa sex arbetsdagar har löpt ut börjar dina ersättningsdagar att räknas.

Före den 2 juli 2018 var de första sju dagarna karensdagar.

Hur länge får man ersättning?

Ersättningen från A-kassan betalas ut i högst 300 ersättningsdagar, dvs. ungefär 60 veckor. Om du är förälder till ett barn under 18 år kan du dock få ytterligare 150 ersättningsdagar. Är du deltidsarbetslös och tar ut exempelvis 2 ersättningsdagar per vecka kan du dock högst ta ut arbetslöshetsersättning i 60 veckor, trots att detta inte motsvarar 300 ersättningsdagar.

När du har tagit ut samtliga ersättningsdagar behöver du kvalificera dig för nya ersättningsdagar genom att åter igen uppfylla de grundläggande kraven (se ovan).

Bör A-kassan kompletteras?

Om du tjänar mer än c:a 25 000 kr per månad (så att 80 % av din inkomst blir 910 kr per arbetsdag) bör du komplettera A-kassan med en inkomstförsäkring. Många fackförbund erbjuder sina medlemmar någon form av inkomstförsäkring. Kontakta därför ditt fackförbund för att höra vad de kan erbjuda dig som medlem.

Om du inte riskerar att bli arbetslös bör du ändå vara med i A-kassan

Du bör vara med i A-kassan även om du inte riskerar att bli arbetslös. Om du skulle bli sjuk och inte kan återgå till ditt ordinarie arbete, men tillräckligt frisk för att delta i ett så kallat arbetsmarknadspolitiskt program får du nämligen ersättning som baseras på den ersättning du skulle ha fått från A-kassan. Det betyder att du endast har rätt till högst 365 kr per arbetsdag före skatt. Så även om du har rätt till sjukpenning kan man säga att du endast är halvförsäkrad om du inte är med i A-kassan!

Mer information om ersättningen

A-kassan är som sagt en djungel. Det finns många detaljerade regler i lagen om arbetslöshetsförsäkring som kan vara svåra att förstå, till och med för en jurist som ska försöka tolka lagens regler. Här följer en redogörelse för de områden som många har funderingar kring.

Överhoppningsbar tid

Som nämnt tidigare är viss tid överhoppningsbar när ramtiden ska bestämmas. Ramtiden är som utgångspunkt de tolv månader som närmast föregick arbetslösheten. Men när överhoppningsbar tid finns hoppar man vid bestämmande av ramtiden över vissa månader. Det är alltså för det första hela månader som hoppas över.

Månader som den arbetslöse exempelvis har varit sjukskriven eller föräldraledig ska man helt bortse från när ramtiden beräknas.

Exempel:​ Johan har arbetat 160 timmar per månad de senaste tolv månaderna (januari-december) förutom mars då han var sjukskriven hela månaden. När Johans ramtid ska vi alltså bortse från mars, utan ramtiden ska istället inkludera månaden innan januari (dvs. december året innan).

Varning och avstängning från rätten till ersättning

Det finns ett antal situationer som kan göra att du som arbetslös blir varnad eller avstängd från rätten till ersättning, t.ex. om du tackar nej till ett arbete som Arbetsförmedlingen erbjuder dig.

Du blir varnad om du t.ex.

Om du gör något som kan leda till att du blir varnad mer än en gång kan du bli avstängd från ersättning i 1 ersättningsdag vid andra tillfället, 5 ersättningsdagar vid tredje tillfället och 10 ersättningsdagar vid fjärde tillfället. Vid det femte tillfället förlorar du helt din rätt till ersättning och måste på nytt uppfylla arbetsvillkoret, dvs. kvalificera dig för 300 nya ersättningsdagar.

Du blir avstängd i fem ersättningsdagar om du t.ex.

Du blir avstängd i 45 ersättningsdagar om du t.ex.

En tidsbestämd avstängning, t.ex. i fem ersättningsdagar, innebär i praktiken att du får en förlängd karenstid. Dina ersättningsdagar "flyttas fram". Du blir alltså inte av med fem ersättningsdagar.

Företagares rätt till ersättning

Även företagare har rätt till ersättning från A-kassan, men förutsättningarna ser lite annorlunda ut jämfört med arbetstagare. För att en företagare ska ha rätt till ersättning krävs att det inte längre vidtas några åtgärder i företaget. Med detta menas att företaget t.ex. har gått i konkurs eller blivit nedlagt.

Hur hög blir ersättningen för företagare?

Företagares ersättning ska baseras på den senast deklarerade inkomsten. Detta är vanligtvis mer förmånligt för företagare än att räkna tolv månader tillbaka, eftersom de sista månaderna i ett litet konkursdrabbat företag brukar innebära att grundarna inte kan ta ut någon lön. Skulle det vara mer förmånligt för företagaren ska ersättningen istället baseras på de senaste två årens deklarerade inkomster. Företagarens förlorade dagsinkomst ska räknas ut och liksom för arbetstagare får företagare 80 % av denna inkomst i arbetslöshetsersättning, upp till taket på 910 kr per arbetsdag.

Vanliga frågor & svar

Kan jag få ersättning från A-kassan om jag har sagt upp mig?
Ja, men du kan bli tvungen att vänta i 45 dagar med att få ersättning om du säger upp dig utan ett giltigt skäl. Om du tänker säga upp dig bör du därför kontakta din A-kassa först och fråga om ditt skäl är giltigt. Kom ihåg att du även kan behöva ett intyg som styrker att du har ett giltigt skäl.
Jag kommer att studera i några år. Har jag rätt till A-kassa om jag inte får ett jobb efter studierna?
Studietiden är överhoppningsbar, vilket innebär att de tolv månader som närmast föregick studietiden används vid bestämmande av din ramtid. Du kan därför få arbetslöshetsersättning som grundas på din inkomst innan du började studera. Kom dock ihåg att du högst kan hoppa över fem år; om du studerar i mer än fem år kan det innebära att du inte längre kvalificerar dig för arbetslöshetsersättning.
Måste jag ta vilket jobb som helst?
Nej, du behöver inte ta vilket jobb som helst. Du är endast skyldig att söka och tacka ja till lämpliga arbeten. Huruvida ett arbete är lämpligt eller inte är en bedömningsfråga som får avgöras i varje enskilt fall, men förenklat kan sägas att ett arbete anses lämpligt om det har tagits skälig hänsyn till dina förutsättningar för arbetet. Om du t.ex. är funktionsnedsatt kommer du inte att tvingas söka ett arbete som du inte kommer att klara av på grund av din funktionsnedsättning. Du kan även i vissa fall få dispens med att söka ett arbete som ligger långt ifrån ditt hem om du har små barn.
Jag är inte med i någon A-kassa. Vart ska jag vända mig för att få grundersättningen?
Grundersättningen, dvs. 365 kr per arbetsdag, betalas ut till dig som inte är med i någon A-kassa men som uppfyller arbetsvillkoret. Det är Alfa-kassan som betalar ut ersättningen.
Kan jag gå miste om arbetslöshetsersättning om jag har bytt A-kassa?
Du måste ha varit medlem i någon A-kassa i minst tolv månader för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. Du får alltså tillgodoräkna tiden i den tidigare A-kassan om du inte har varit medlem i den nya A-kassan i minst tolv månader.

Läs mer


Artikeln granskades senast 2018-11-02.

Viktor Svensson Viktor Svensson
Jur. stud. vid Lunds universitet

Viktor Svensson studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare. Han är delägare på Veloxia där han ansvarar för utveckling av privatekonomiska tjänster.