Kan jag tvingas betala min makes skulder?

Om min make har skulder, kan jag tvingas betala dem? Inte om man har äktenskapsförord, väl? Detta är frågor som många ställer sig. Jag kommer därför att redogöra för vad som gäller.

Makarna ansvarar för sina egna skulder

Som huvudregel gäller att makarna ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att en borgenär (den som maken har en skuld till) inte kan kräva den andre maken på pengar. Den som är gift ansvarar alltså fortfarande helt själv för sina skulder.

Gemensamma skulder ansvarar båda makarna för

Om makarna har tecknat ett gemensamt lån svarar i regel båda två fullt ut för skulden. Det innebär att borgenären kan kräva vilken make som helst på hela beloppet, och att den make som tvingas betala i sin tur får kräva att den andre maken betalar sin del (detta kallas regressrätt). 

Det finns vissa undantag

Nu blir det lite krångligare. Även om båda makarna ansvarar för sina egna skulder finns det vissa situationer då den ene maken tvingas betala den andre makens skulder, antingen direkt eller indirekt. 

Vid utmätning anses egendom som finns i din besittning tillhöra dig

Om Kronofogden gör en utmätning hos din make kommer egendom som finns i din makes besittning att anses tillhöra honom eller henne, såvida du inte kan lägga fram bevis som gör det sannolikt att du äger hälften av egendomen som Kronofogden vill utmäta (4 kap. 19 § utsökningsbalken). Om du äger 100 % av egendomen måste du istället bevisa att det är du som är egendomens ägare (4 kap. 18 § utsökningsbalken). Det är alltså lite enklare att bevisa att egendomen är samägd än att bevisa att det är du som är ensam ägare.

Det ovan nämnda innebär alltså att du, trots att du inte ansvarar för din makes skulder, kan tvingas avstå din egendom för att betala hans eller hennes skulder.

Vid bodelning får din make göra avdrag för sina skulder

När en bodelning ska förrättas får båda makarna göra avdrag för sina skulder från de tillgångar de tar med sig till bodelningen. Låt oss ta ett exempel:

Makarna Amanda och Bertil ska skiljas och bodelning ska förrättas. Amanda har 100 000 kr i tillgångar och 100 000 kr i skulder. Bertil har 100 000 kr i tillgångar och inga skulder.

Amanda har en nettoförmögenhet på 0 kr medan Bertil har en nettoförmögenhet på 100 000 kr. Vid bodelningen ska makarnas nettoförmögenhet delas lika, vilket innebär att det är Bertils förmögenhet på 100 000 kr som ska delas lika mellan makarna.

Makarna ska ha 50 000 kr vardera; Bertil ska alltså föra över 50 000 kr från sin förmögenhet till Amanda.

Löser ett äktenskapsförord problemet?

När det gäller utmätning kan inget äktenskapsförord lösa situationen. Det beror på att äktenskapsförordet endast reglerar huruvida er egendom ska anses vara enskild eller inte vid en eventuell bodelning. Genom äktenskapsförordet kan ni inte avtala om vem som äger egendomen; ni kan inte heller reglera vilken egendom Kronofogden ska kunna utmäta.

Genom ett äktenskapsförord kan ni dock se till att ni får behålla er egendom vid en eventuell bodelning. I så fall behöver ni ange att viss egendom eller all egendom ska vara enskild egendom. Denna egendom kommer inte att delas om ni skulle skilja er.


Artikeln granskades senast 2018-11-02.

Viktor Svensson Viktor Svensson
Jur. stud. vid Lunds universitet

Viktor Svensson studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare. Han är delägare på Veloxia där han ansvarar för utveckling av privatekonomiska tjänster.Whoops, looks like something went wrong.