Vem ansvarar för bolagens skulder?

Vem ansvarar egentligen för att ett bolags skulder betalas om bolaget inte har några pengar? Hur ser det ut i olika bolagsformer? I den här artikeln ska jag reda ut vad du som är involverad i ett företag behöver ha koll på.

Aktiebolag

I ett aktiebolag är det i första hand bolagets tillgångar som ska stå som garanti för att skulderna betalas; enskilda aktieägare och andra involverade personer ansvarar alltså som huvudregel inte för bolagets skulder. Bolaget ska från starten ha ett aktiekapital på minst 50 000 kr (gäller för privata aktiebolag). I aktiebolagslagen finns en hel del bestämmelser som avser att se till att aktiekapitalet är intakt. Bland annat får inte pengar delas ut till aktieägarna om bolagets egna kapital (tillgångarna minus skulderna) understiger aktiekapitalet. Dessutom finns regler om likvidationsskyldighet om mer än halva aktiekapitalet har förbrukats.

Den som bryter mot skyddsreglerna riskerar att bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Om styrelsen t.ex. underlåter att agera när de inser att mer än halva aktiekapitalet har förbrukats kan de enskilda styrelseledamöterna tvingas betala själva. Detta betalningsansvar brukar främst aktualiseras när bolaget har försatts i konkurs och konkursförvaltaren upptäcker att styrelsen har agerat på ett felaktigt sätt.

Om ett aktiebolag försätts i konkurs och ingen har brutit mot gällande lagar finns alltså inget betalningsansvar för någon privatperson. Detta är en av riskerna med att ingå avtal med ett aktiebolag, men samtidigt ofta en förutsättning för att någon ska vilja investera pengar i ett nystartat företag.

Handelsbolag

I ett handelsbolag ansvarar bolagsmännen fullt ut för bolagets skulder. Ansvaret är dessutom solidariskt, vilket innebär att den som handelsbolaget har en skuld till kan kräva vem som helst av bolagsmännen på hela skulden. Detta gäller även om bolagsmannen inte hade någon aning om att skulden ens existerade och kan komma som en mycket otrevlig överraskning för en bolagsman i ett handelsbolag.

Den bolagsman som har tvingats betala för ett handelsbolags skulder har dock rätt att i sin tur kräva att övriga bolagsmän betalar sina delar av skulden.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en variant av handelsbolaget med många likheter. Det finns två typer av roller i ett kommanditbolag: kommanditdelägare och komplementärer.

Komplementärer ansvarar, precis som handelsbolagets bolagsmän, fullt ut och solidariskt för kommanditbolagets förpliktelser. Vem som helst av komplementärerna kan alltså tvingas betala handelsbolagets skulder. Denne får sedan kräva att övriga komplementärer betalar sin del.

Kommanditdelägares ansvar är dock begränsat till den insats kommanditdelägaren har gjort i bolaget. En kommanditdelägare som redan har betalat sin utlovade insats kan inte krävas på mer pengar, medan en kommanditdelägare som inte har betalat sin insats kan tvingas betala insatsen. Kommanditdelägaren kan dock inte tvingas betala mer pengar än så och har därmed ett begränsat ansvar.

Enskild firma

En enskild firma, eller mer korrekt en enskild näringsverksamhet, är inte ett bolag utan istället en skatterättslig konstruktion. Den enskilda näringsidkaren ansvarar fullt ut för bolagets förpliktelser eftersom det rent juridiskt är denna privatperson som har ingått skuldförbindelser. Den enskilda näringsidkarens privata avtal och avtal i näringsverksamheten är alltså inte skilda från varandra.

Vad kan jag göra för att slippa betalningsansvar?


Artikeln granskades senast 2018-11-02.

Viktor Svensson Viktor Svensson
Jur. stud. vid Lunds universitet

Viktor Svensson studerar juridik vid Lunds universitet och har bl.a. arbetat som juridisk rådgivare. Han är delägare på Veloxia där han ansvarar för utveckling av privatekonomiska tjänster.