Försäkringar

En försäkring kan sammanfattas med att man ”betalar lite för att undvika risken att betala mycket”. Med en försäkring skapas alltså en riskspridning vilket gör att man främst kan försäkra sig mot stora oväntade utgifter.
Exempel:​ En familj har en oförsäkrad husvagn som de betalat 20 000 kr för. Blir den stulen eller utsatt för skadegörelse kan de se investeringen som förlorad. Har de istället en försäkring betalas självrisken och ersättning för ny husvagn går att få från försäkringsbolaget.
Försäkringar brukar delas in i personförsäkringar och sakförsäkringar.

Personförsäkringar

Personförsäkringar är ett samlingsnamn för de försäkringar som ger ett skydd för personer. Dessa kan ge ersättning både för kortsiktig och långsiktig ekonomiska skada. Om en person är med om en olycka ersätter exempelvis olycksfallsförsäkringen de direkta kostnaderna vid läkarvård. Skulle personen få bestående men kan medicinsk och/eller ekonomisk invaliditet ersättas. Med ekonomiska invaliditet menas att man har fått minskad arbetsförmåga och därmed kommer att få lägre inkomst i framtiden. Andra personförsäkringar är exempelvis sjukförsäkring, livförsäkring samt ansvarsförsäkring och rättsskydd (de två sista ingår i hemförsäkringen).

Sakförsäkringar

En sakförsäkring ger ersättning om saker blir stulna eller skadade. En mycket vanlig försäkring inom denna kategori är bilförsäkringen. Den kan tecknas på tre nivåer, trafik-, halv- och helförsäkring. Med trafikförsäkring ges inget ekonomiskt skydd för själva bilen, halvförsäkring ger ersättning vid stöld och helförsäkring krävs för att ersättning ska betalas ut vid skadegörelse eller olycka. Istället för att behöva betala hela reparationen själv betalas en självrisk och försäkringsbolaget betalar sedan resterande belopp. Läs mer om bilförsäkring här. Andra sakförsäkringar är exempelvis fordonsförsäkringar och hemförsäkringar. Det går även att teckna sakförsäkring för enskilda produkter (produktförsäkring) vilket bland annat erbjuds hos ett flertal elektronikföretag.

Vilka försäkringar måste man ha?

Har du bil (som inte är avställd) finns ett lagligt krav på att du måste ha bilförsäkring. Något annat lagligt krav finns inte gällande försäkringar. Däremot finns det ett par försäkringar som de flesta tecknar. Detta gäller inte minst hemförsäkring som är den vanligaste försäkringen.

Viktiga försäkringar vid inkomstbortfall

Fyra saker att tänka på i val av försäkring

 1. Se över försäkringarna regelbundet

  Det finns två orsaker till att man regelbundet bör se över sitt försäkringsskydd. För det första kan behovet ändras och därmed bör även det ekonomiska skyddet ändras. För det andra kan försäkringsbolagen ändra priser varje gång försäkringen förnyas. Den bästa och billigaste försäkringen ena året behöver inte alls vara bäst och billigast året efter.

 2. Jämför priser

  Ta alltid för vana att kontakta flera försäkringsbolag innan en försäkring tecknas. I flera jämförelser har det visat sig att det kan skilja flera tusen kronor mellan de olika bolagen.

 3. Gruppförsäkring?

  Är du medlem i ett fackförbund ingår ofta inkomstförsäkring i medlemskapet. Utöver det erbjuder fackförbunden gruppförsäkringar. Det är försäkringar med ett mycket fördelaktigt pris. Exempelvis brukar olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring erbjudas. Undersök däremot noga vad som ingår i dessa försäkringar då ersättningsnivåera generellt brukar vara något lägre på gruppförsäkringar.

 4. Premie/Självrisk och Ersättning

  Många ser enbart på premien (priset) när försäkringar jämförs. Men det är viktigt att se på hela den kostnad som kan uppstå. Utöver premien är självrisken en kostnad (betalas när ersättning utgår). Utöver det kan även ersättningsnivåer skilja mellan försäkringsbolagen.

Andra vanliga försäkringar

Några av de allra vanligaste försäkringarna nämns ovan. Utöver dessa finns en rad olika försäkringar. Här nämns några.

Utlandsstudieförsäkring – Har vissa likheter med en hemförsäkring även om den istället gäller under utlandsvistelsen. Innehåller exempelvis olycksfallsförsäkring, överfallsskydd och ersätter för stöld eller skadegörelse.

Företagsförsäkring – Försäkringspaket bestående av en rad försäkringsdelar. Utöver Ansvarsförsäkring och Egendomsförsäkring ingår olika delar beroende på vilken bransch företaget är verksam inom.

ID-skydd – Ger ett grundläggande skydd som minskar risken för ID-stöld. Ofta ingår även att bolaget hjälper till med de problem som uppstår om en ID-stöld genomförts.

Produktförsäkring – Erbjuds ofta i exempelvis elektronikbutiker. Ger ofta högre ersättning (inget åldersavdrag) än vad hemförsäkringen ger samt har lägre självrisk. Gäller däremot enbart för en enda produkt medan hemförsäkringen gäller för hela hemmets egendom.


Artikeln granskades senast 2017-08-03.